Puas Muaj Ib Lub Caij So Dawb? Tsis Txhob Los Ntawm Cov Se No

Txheej Txheem Dawb Ua Si Tau Zoo Thiaj Tau, Tiam sis Lawv Muaj Nqi

Thaum Koj Tuaj Mus Yeej Lub Taug Kev, Tsis txhob Nco Cov Se

Ib lub sijhawm so tsis txaus siab li npau suav tuaj, puas yog? Thiab feem ntau, lawv yog. Txoj kev tuaj yeem sweepstakes muab sijhawm rau koj kom muaj kev tshwjxeeb tsis qhib rau pejxeem sawvdaws, mus ncig xyuas kev ua haujlwm, lossis mus ncig tebchaws lossis nyiaj ntsuab los ua ke ua ke nrog koj mus pw. Txawm li cas los xij, koj yuav tsum paub hais tias thaum mus ncig xyuas nws tus kheej yuav tau them, muaj cov nqi tseem ceeb los yeej tau.

Nrhiav kom paub cov se thiab cov nqi uas koj yuav tsum tau them rau koj qhov kev mus ua dawb ua ntej koj txiav txim siab seb puas yuav txais los yog tsis tau txais qhov khoom plig .

Cov Hnub Tuaj thiab Tag Nrho Cov Nyiaj Yug Uas Tsim Tsav Ntiav Yuav Tsum Tau Tshaj Tawm Txog Them Se hauv Tebchaws Asmeskas

Txawm tias koj tau txais nyiaj so koobtsheej, nyiaj ntsuab, lossis lwm hom sweepstakes nqi, neeg nyob hauv tebchaws Meskas yuav tsum tshaj tawm cov khoom plig ntawm lawv cov se. Yog xav paub ntxiv, saib Yuav Them Cov Nqi Se Chaws Li Cas .

Koj yuav raug them se rau tus nqi ntawm koj tus nqi sweepstakes li yog tias koj tau khwv tau nyiaj tau los, raws li koj tshaj tawm cov nyiaj tau los ntawm koj txoj haujlwm, thiab koj yuav raug them se rau tib tus nqi rau ob qho tib si. Yog li ntawd, nws tseem ceeb heev kom nco ntsoov tias koj tau hais tias qhov tseeb ncaj ncees ua lag luam ntawm tus nqi zog thaum koj ua koj cov se.

Cov nyiaj so koobtsheej feem ntau muaj qee qhov sib txawv ntawm qhov kwv yees muaj nqis thiab qhov nqi ntawm qhov kev mus los. Qhov no yuav ua hauj lwm hauv koj lub siab, ua rau koj txo cov nqi se uas koj tshuav ntawm koj qhov kev mus ncig.

Yog tias koj xav tias ARV ntawm koj tus nqi zog yog siab dua tus nqi ntawm kev ua lag luam, saib Yuav Ua Dabtsi Nthuav qhov ARV ntawm Koj Nqe Nyiaj Txiag rau cov lus qhia ntxiv.

Se Ua Rau Tshwj Xeeb Cov Nyiaj Haum Xeeb

Nyob rau saum toj ntawm cov se vim muaj tag nrho cov khoom ntiag tug hauv Teb Chaws Asmeskas, koj yuav tau them se ntxiv ntawm nyiaj so koobtsheej so haujlwm.

Qee cov sweepstakes tsis them rau cov se uas tsoom fwv tau them se rau feem ntawm koj tus nqi zog. Cov nyiaj ua se tau ntxiv rau cov nyiaj se yuav suav nrog:

Thiab tsis txhob hnov ​​qab tias nyiaj so koobtsheej tuaj yeem nrog cov nqi lwm yam tshaj li cov se thiab.

Kuv Yuav Paub Dab Tsi Uas Cov Nyiaj Them Se Hauv Cov Nyiaj Ntiag Taug Me?

Feem ntau, cov cai ntawm cov sweepstakes koj nkag mus yuav qhia cov nyiaj se uas tsis tau them los ntawm cov neeg txhawb nqa. Raws li cov nyiaj so khoom plig no tau ntxiv, nco ntsoov nyeem cov cai kom zoo ua ntej nkag mus rau kev sib tw. Yog tias cov cai tsis meej, koj tuaj yeem sib tham txog cov ntsiab lus nrog tus neeg saib xyuas ua ntej koj txiav txim seb puas yuav txais los yog tsis them tus nqi zog.

Ceev faj txog cov Se Xaiv ntxiv rau Nyiaj So Koob Tsheej

Ib qho ntawm cov lus ceeb toom ntawm sweepstakes hais tias koj them se ncaj qha rau IRS, tsis yog rau tus neeg pab txhawb nqa sweepstakes. Li no yog tias ib tug neeg nug koj kom lawv txhiab txhiab nyiaj them los them koj cov se ua ntej koj txais koj tus nqi zog, nws yog ib qho cim zoo uas koj tab tom txaj muag.

Tab sis cov se ntxiv rau nyiaj so koobtsheej pub dawb, xws li cov nqi se chaw nres nkoj los yog cov nqi se tawm hauv airport, yuav tsis them rau IRS. Cov no yog, qhov tseeb, feem ntau them rau cov sweepstakes 'pab txhawb yog tias lawv tsis yog ib feem ntawm qhov khoom plig.

Cov hom se no yog qhov tsis tshua muaj kev zam rau txoj cai. (Nco ntsoov tias se nyiaj tau los ntawm nyiaj so koobtsheej yog tseem tau them rau IRS).

Yog tus neeg pab txhawb nqa koj kom koj them se qev los sis lwm yam nyiaj so koobtsheej, nco ntsoov ob-kos rau lwm yam kev ceeb toom ntawm kev hais plaub kom paub tseeb tias txhua tsav txhua yam zoo. Xa mus rau cov cai tswj xyuas cov cai kom pom tias cov se no tau piav qhia ua ntej. Thiab xyuas tias tus nqi raug hais kom them yog tsim nyog. Qhov no yuav pab kom koj muaj kev nyab xeeb.

Qhov no puas txhais tau tias koj yuav tsum tsis txhob nkag mus rau Kev Tuaj Dawb?

Dua li ntawm cov nqi, tau txais ib qho chaw txhais tau hais tias koj tuaj yeem muaj kev paub txog ntawm qhov koj tau them yog tias koj npaj tau qhov kev lom zem ntawm koj tus kheej. Ib txhia kev mus ncig ua si muaj xws li cov kev paub uas koj tsis tuaj yeem yuav tsis tau, lwm cov nyiaj muaj xws li nyiaj los them rau qee yam lossis tag nrho cov nuj nqis.

Thiab txawm tias cov uas tsis zoo yuav tsim nyog muaj nqis.

Nws yog lub tswv yim los saib xyuas qhov tseeb uas koj yuav tsum tau them rau koj qhov kev mus ncig dawb, thiab txiav txim siab seb tus nqi yuav tsim nyog rau nws. Feem ntau, cov lus teb yuav muaj kev zoo siab, tiam sis hauv lwm tus, koj tuaj yeem siv koj lub sijhawm zoo dua rau lwm yam kev qhia.

Disclaimer: Cov cai lij choj ntawm kev sib txawv ntawm lub tebchaws rau lub tebchaws; Tsab ntawv no hais txog se hauv Tebchaws Meskas. Qhov no tsis yog los pab tswv yim txog kev cai lij choj. Rau cov lus qhia txog kev them se uas khwv koj qhov teeb meem no, nrog ib tus kws kho mob tham.