Puas Muaj Kev Poob Qab Hauv Koj Qhov Kev Khomob?

Tej zaum koj yuav tsis tau txais kev kho mob zoo li koj xav tias koj yog. Nyeem rau kom paub qhov khoob ntawm koj cov ntawv kho mob, thiab txais tswv yim seb yuav kaw lawv li cas.

 • 01 - Tsev Muag Khoom / Tsev Xauj Tsev / Cov Nyiaj Them Nqi Tsev

  Nco qhov ntxa. Yees duab © Flickr tus neeg siv Alexander Baxevanis
  • Yog tias koj tau txhim kho koj lub tsev lawm txij thaum koj tau kho koj txoj cai lawm, koj yuav tsis muaj kev tuav pov hwm kom txaus los them nqi kho koj lub tsev, yog tias muaj kev tsim txom phem. Zaum nrog koj tus neeg muag ntawv pov hwm, thiab xyuas kom nws muaj cov ntaub ntawv tshiab txog koj lub tsev, yog li ntawd nws muaj kev tuav pov hwm txaus. Ua li no txhua zaus koj ua kev txhim kho. Koj tuaj yeem siv ob peb qho nyiaj ntxiv rau koj cov nqi muas, tabsis nws yuav cawm koj txhiab txhawm, yog koj tau ua ntawv foob loj.
  • Yog tias ib tus neeg raug mob rau hauv koj lub vaj tse, koj cov ntawv kho mob yuav tuaj yeem khaws cov ntaub ntawv rau kev kho mob thiab kev puas tsuaj, tab sis tsuas yog mus txog qhov chaw. Txhua yam uas tshaj qhov txwv ntawm koj txoj cai yuav ua koj lub luag haujlwm. Cia li xav tias dab tsi yuav tshwm sim rau koj cov nyiaj txiag, yog tias ib tus neeg raug foob koj rau lab tus thiab yeej? Tiv thaiv koj tus kheej los ntawm kev yuav khoom ib txoj cai hauv qab. Nws yuav muab koj cov ntawv fajseeb khomob ntxiv uas tuaj yeem xa tuaj rau koj tus tswv tsev ntawm lub tsev / cov xauj tsev / cov evsawsdaws. Thiab nyiaj tau tshaj: ib qho kev tuav pov hwm kho mob tib si yuav them rau koj lub tsev thiab koj lub tsheb.

  Vim Li Cas Txhua Tus Xav Tau Lub Tuam Txhab Kev Khomob

  • Puas muaj nuj nqis, cov nplhaib, khoom siv hluav taws xob, cov khoom sau los yog cov khoom qub? Yog li, koj yuav tsum tau ntxiv ib tus neeg caij tsheb (aka endorsement) rau koj txoj cai los mus nce koj qhov kev pab them nqi ntawm cov khoom no. Koj tsis xav kom koj muaj $ 5,000 kev sib koom tes nplhaib nyiag los txhawm rau kom pom tias nws them rau $ 1,000.

  Koj Puas Xav Tau Rider?

  • Ntau yam ua rau tuaj yeem tsim kev puas tsuaj rau koj lub tsev, thiab tsis yog txhua tus tau txais kev pabcuam raws li txoj cai tswjfwm. Yog xav tau dej nyab, mudslide lossis av qeeg, koj yuav tsum tau them ntxiv rau tack nws rau koj txoj cai. Nws yog qhov tsim nyog rau tus nqi, yog tias koj nyob rau thaj tsam uas nws muaj teeb meem rau cov teeb meem no.
 • 02 - Pib Kev Nyab Xeeb

  • Daim ntawv tuav pov hwm kev kho mob tsis yog tiag tiag. Koj yuav tsum nrhiav tau ntawm kev txhaum (thiab sued rau kev puas tsuaj), tias $ 100,000- $ 300,000 ntawm qhov kev faj seeb kho mob yuav tsis coj koj mus deb, thiab koj yuav nyob ntawm qhov sib tsoo kom tas. Tiv thaiv koj tus kheej los ntawm kev yuav cov pajkasphais povhwm los txhim kho koj qhov kev tiv thaiv rau ib lab nyiaj lossis ntau npaum li tsib.

  To taub Cov Kev Pab Them Nqi Pib Auto Insurance

  • Koj puas tsav tsheb khiav haujlwm los yog muaj lwm tus neeg cov menyuam hauv koj lub tsheb tsis tu ncua? Yog li ntawd, qhov no tseem tshuav ib qho laj thawj ntxiv rau txoj kev cai muag khoom.

  Yam Uas Koj Yuav Tsum Paub Txog Thaum Koj Mus Yuav Lub Tuam Txhab Kev Khomob

  • Leasing ib lub tsheb? Tom qab ntawd, koj yuav tsum tau ntawv pov hwm ntxi. Nws tau tsim los ua qhov sib txawv ntawm qhov tsheb li cas thiab seb koj tseem tshuav nqi npaum li cas. Vim li cas qhov ntawd tseem ceeb? Vim tias yog koj lub tsheb raug tawg lossis raug nyiag, koj tseem yuav tau them tus nqi xauj tsev. Thiab txij li thaum lub tsheb muaj nqi sai sai, koj yuav tshuav tsawg dua li koj lub tuam txhab hwm tsav tsheb tau txiav txim siab koj lub tsheb puas tsim nyog (thiab qhov kawg them tawm). Yog tsis muaj kev tuav pov hwm daim ntawv sib txawv, koj yuav tsum tau ua qhov txawv. Nrog kev tuav pov hwm sib txawv, lwm tus neeg yuav.

  Kawm Ntxiv Txog Gap Insurance

  • Yog tias tus neeg tsav tsheb tsis muaj pajkasphais lossis tsis tau txais kev pabcuam ua rau muaj kev huam yuaj, koj yuav muaj teebmeem rau lawv los tuav lub luag haujlwm nyiaj txiag rau koj cov kev raug mob thiab puas tsuaj. Tshawb xyuas koj txoj cai kom pom tias koj muaj cov ntawv faj seeb kho mob tsis muaj pajkasphais thiab tsis muaj ntawv kho mob, thiab yog tias koj tsis tau, txais nws.

  Kawm Ntxiv Txog Cov Tsis Muaj Cov Neeg Tsis Muaj Kev Xiam Oob Qha

  • Ditching kev pabcuam kev sib tsoo thiab kev sib tsoo yuav zoo li txoj kev zoo los cawm koj qhov kev pov hwm tsheb pib, tab sis yog tias koj lub tsheb tau raug mob hauv kev raug mob uas koj tau ua, lossis muaj ib yam dab tsi tshwm sim rau koj lub tsheb (tsob ntoo poob rau nws; nws raug nyiag; kev puas tsuaj, thiab lwm yam), koj yuav tau them cov nqi kho lossis hloov tus nqi. Xyuas kom koj them taus los them rau tus nqi, ua ntej koj txiav txim siab rau tus kheej.
  • Koj puas tau ua ib yam dab tsi los tawm tswv yim tawm koj lub tsheb txij li lub sij hawm dhau los koj saib koj txoj cai? Yog li, koj yuav tsum qhia rau koj tus neeg saib xyuas kev pov hwm paub, ces nws yuav twv koj txoj cai raws li. Tej yam yuav tau hais: lub cev hloov kho, kev hloov khoom dua tshiab, kev hloov kho log tshiab, lub kaw lus tshiab, thiab lwm yam. Thiab yog tias koj ntxiv qhov kev ceeb toom, nco ntsoov hais tias, thiab. Nws yuav khwv tau koj qhov luv nqi.
 • 03 - Kev Tuav Pov Hwm Lub Neej

  • Yog tias kev tuav pov hwm lub neej yog ib feem ntawm koj cov nyiaj pab hauv chaw ua hauj lwm, thiab koj tsis muaj lwm cov cai ntxiv, koj yuav tsis muaj kev tuav pov hwm kom txaus rau koj tsev neeg cov kev xav tau (cov cai ua haujlwm yuav zoo li cov meager). Siv qee lub sij hawm xav txog tias nws tau nyiaj ntau npaum li cas rau koj tsev neeg. Tom qab ntawd, thawb koj cov nyiaj pabcuam raws li.

  Kuv Yuav Xav Tau Li Cas?

  • Lwm qhov laj thawj yuav tau koj cov ntawv tuav pov hwm lub neej: Koj tuaj yeem hloov tsis tau koj cov ntawv tuav pov hwm lub neej txoj sia, yog tias koj tau tawm hauv lub tuam txhab. Thiab txij li thaum lub neej muaj ntawv pov hwm lub neej tau teem raws li koj hnub nyoog thaum koj yuav qhov kev cai, qhov "tos thiab saib" kev ua si yuav xaus tau koj cov nyiaj ntau ntawm txoj kev.