Qhov kev pab cuam ntawm Walgreens Balance Rewards Program

Qhov cuam tshuam ntawm qhov Tshuav Sim Txoj Kev Ntsuas Nyiaj Txiag rau ntawm Couponers

Yog tias koj tseem tsis tau paub txog qhov kev pab cuam Walgreens Kev Tshaj Tawm , hu ua "Balance Commies," tam sim no yog lub sijhawm zoo los tshawb xyuas seb qhov kev pab cuam ua haujlwm licas thiab to taub tias cov neeg sib tw tau nyiaj ntau npaum li cas thaum lawv los ua tswv cuab.

Leej Twg Lawm?

Qhov kev zov me nyuam qheb rau tag nrho cov neeg nyob hauv Asmeskas uas muaj hnub nyoog 13 xyoos los yog tshaj saud (hauv Puerto Rico hnub nyoog 14 xyoos thiab laus dua). Cov neeg muag khoom ntawm hnub nyoog 13 thiab 18 xyoo yuav tsum pom zoo tias lawv tau txais kev pom zoo los ntawm lawv niam lawv txiv los yog tus saib xyuas raug cai los koom nrog txoj haujlwm.

Hauv Puerto Rico, cov niam txiv yuav tsum xa daim ntawv thov rau cov tswv cuab uas muaj hnub nyoog 14 txog 21 xyoos.

Cov Kev Pabcuam ntawm Kev Ua Haujlwm

Kev ua tswv cuab rau qhov kev pab cuam Tshuav Nyiaj Ntsuab yog dawb xwb. Thaum koj los ua ib tug tswv cuab koj yuav tau txais cov hauv qab no:

Txoj Haujlwm Pab Ua Haujlwm Li Cas

Cov tswv cuab khwv tau kaum qhov Tshuav Nqa Txiaj Ntsim rau txhua txhua duas them lawv nyob rau yuav luag tag nrho cov khoom thiab cov kev pabcuam. Tsis tas li ntawd, qee cov khoom txhawb ntxiv tau tsim nyog koj tau txais cov ntsiab lus ntxiv, thiab koj khwv tau 100 points rau txhua 30 hnub tshuaj uas koj sau.

Tag nrho cov ntsiab lus muab xa mus rau tus tswv cuab hauv peb li tsib rau tsib hnub tom qab yuav khoom.

Cov ntsiab lus siv tau los them rau cov khoom siv yav tom ntej. Thaum koj khwv tau 1,000 lo lus, koj tuaj yeem tau txais koj cov nyiaj tom ntej tom ntej, thaum koj khwv tau 5,000 points, koj tau txais $ 5 luv nqi, thiab ntxiv rau.

Cov Ntsiab Lus Tau Txiaj Ntsig rau Cov Khoom Siv Hauv Online

Thaum muab cov khoom siv nrog point promotions hauv online uas yuav xa mus rau ib qho chaw nyob hauv tsev, cov ntsiab lus yuav muab tib yam nkaus li yog tias koj yuav cov khoom hauv khw.

Cov ntsiab lus rau cov khoom siv hauv online thiab xa mus rau lub khw yuav tau nyiaj tom qab cov khoom tau raug khaws ntawm lub khw.

Los nag Checks

Cov ntsiab lus yuav tsis raug muab rau cov tshev xyuas cov khoom uas tau muag tom qab lub sij hawm tshaj tawm qub twb xaus lawm.

Cov Ntsiab Lus thiab Kev Sau Npe Nkag

Cov ntsiab lus yuav tsis tau txais txiaj ntsig hauv kev sib pauv qhov twg Cov Kev Lom Zem rau npe siv.

* Ceeb Toom - Txawm hais tias qhov no yog tsab cai sau, ntau tus couponers tau hais tias lawv tau txais lawv cov ntsiab lus thaum lawv siv Kev Tso Npe Rau Cov Khw Tshaj Tawm . Txoj cai no yuav yog ib cheeb tsam lossis nws hloov tau.

Cov Khab Nqi Khw

Cov ntsiab lus yuav tsis raug khwv tau los ntawm kev ua lag luam uas siv lub khw muag khoom.

Kev Txwv Cov Khoom Txwv

Walgreens muaj txoj cai txwv qee cov ntsiab lus tau txais los ntawm kev xam pom tias muaj pes tsawg tsev neeg. Raws li peb pom, ib qho tsim nyog muaj nuj nqis yog peb mus rau plaub yam khoom, nyob ntawm qhov khoom.

Rov qab thiab Tshais Tawm

Yog hais tias koj txhawm rau cov ntsiab lus ntawm kev yuav khoom uas koj tom qab xa los yog pauv, cov ntsiab lus uas koj tau siv yuav raug txiav tawm ntawm koj tus as khauj.

Txheem Ntsiab Lus

Cov ntsiab lus yuav siv los yog tau txais kev cawmdim. Thaum koj txiav txim siab los txhiv cov ntsiab lus, lawv yuav hloov dua siab tshiab rau Nyiaj Txhiv Dim thiab txiav tawm ntawm koj qhov muag. Txoj Kev Txhim Kho Cov Nyiaj tau poob lawm hauv txoj kev hauv qab no:


Kev Txhiv Daws Kev Them Nqi yuav tsis raug them nyiaj rau hauv cov nyiaj qiv los yog khw credit.

Qhov no txhais tau tias koj qhov kev yuav khoom yuav tsum yog tib yam los yog ntau tshaj cov ntsiab lus uas koj npaj yuav txhiv. Yog tias koj muas yog $ 8, koj tsis xav kom rov txhiv tau 10,000 lo lus rau $ 10 ntawm Kev Txhiv Daws vim tias koj yuav tsis tau txais nyiaj rov qab los yog muab qhab nees rau $ 2 qhov txawv.

Kev Them Nqi Nqi yuav tsis siv rau kev yuav khoom ntawm cov nram qab no, raws li Tshuav Qhov Kev Ntsuas Ntawm Kev Txawj Ntse Cov ntsiab lus: "Cawv, mis nyuj, haus luam yeeb, nyiaj muas, cov ntawv xov tooj / them ua ntej / xa nyiaj, nyiaj tshais, tsheb leb, pub dawb, pseudoephedrine lossis ephedrine khoom, chaw pabcuam hauv tsev kho mob, ntawv nqa tshuaj, khoom noj khoom haus lossis cov kev pabcuam, se cov muag, shipping thiab nqi them rau cov nqi sau npe koom nrog.

Tus Neeg Koom Tes

Cov ntsiab lus yuav tsum raug tshem tawm hauv ib xyoos ntawm kev ua haujlwm tau nyiaj, thiab koj yuav pom tias tsis tuaj yeem ua haujlwm hauv qhov kev pab cuam yog tias koj tsis tau siv koj daim ntawv hauv rau lub hli. Cov tswvcuab uas tsis muaj kev vam meej poob tag nrho cov ntsiab lus thiab tsis tuaj yeem tau txais lawv cov ntsiab lus rov qab los ntawm rov los ua lawv txoj haujlwm.

Sau cov nuj nqis

Tam sim no rau cov xov xwm zoo: Cov Kev Pab Them Nias Rau Kev Sau Npe tsis tau txiav luam yeeb. Yog xav paub txog kev siv Cov Kev Ntsuam Xyuas Sau Npe, nyeem cov tshooj "Koj Thiaj Li Txuag Tau Koj Cov Nyiaj Tseg" Walgreens " .

Tswv Yim txog Kev Siv Nyiaj Ntsuab Ntawm Qhov Kev Ntsuas Balance

Ib yam li cov kev pab cuam ncaj ncees, yuav muaj ntau cov lus nug uas tsis tau muaj nyob rau hauv cov txheej txheem kev qhia. Tsis tas li ntawd, vim tias Walgreens muaj ntau qhov chaw nyob thoob plaws lub tebchaws, tsis yog txhua tus neeg ua haujlwm hauv Walgreens tau kawm zoo tib yam los daws cov teeb meem ntawm daim ntawv sau npe, daim coupon thiab cov nyiaj Tau Txiaj Ntsim.

Qhov no muaj tseeb txawm tias thaum hu rau lub chaw ua haujlwm rau cov lus teb. Kuv tau txais cov lus teb los ntawm ntau tus neeg thaum kuv hu mus rau lub tuam txhab.

Nrog rau qhov ntawm no, ntawm no yog qhov kuv tau kawm txog tam sim no, tab sis npaj tau tias koj tus Walgreens yuav tsis ua raws cov txheej txheem tib yam:

Lub Kab Hauv Qab

Qhov Kev Ntsuas Ntawm Qhov Kev Ntsuas Tshaj Lij yuav pab tau feem ntau ntawm cov neeg ua lag luam Walgreens, uas tsis yog coupers, txuag nyiaj thaum lawv ua lawv cov khoom muag niaj hnub.

Muab kho dua los ntawm Torrey Kim.