Khoom Siv Hauv Tsev Dawb

Yuav Ua Li Cas Txais Siv Tau Dawb thiab Pheej Ywg Siv Xyoo no

Cov khoom siv pub dawb yuav tuaj yeem pab txo kom txhob muaj teeb meem rov qab rau tsev kawm ntawv cov nqi uas ntau tsev neeg ntsib. Nrog rau cov khoom siv hauv tsev kawm ntawv nce thiab ntau npaum li cas ntawm cov khoom siv uas tau thov los ntawm cov tsev kawm ntawv nce, nws yog tus nqi ntau dua los yuav khoom siv txhua xyoo. Yog tias koj muaj ob peb lub tsev kawm ntawv cov menyuam ces koj cov nqi tuaj yeem nkag siab tau ntau pua duas las txhua xyoo.

Txawm hais tias koj yog ib tus niam txiv uas nrhiav tsis tau nyiaj hauv koj cov peev nyiaj los siv cov khoom siv kawm ntawv xyoo no, los yog koj tabtom sim nyam koj cov peev nyiaj, saib hauv qab no kom pom qee yam uas koj tuaj yeem tau txais cov khoom siv pub dawb rau koj tus menyuam rau xyoo no.

Hu rau Koj Tus Menyuam Lub Tsev Kawm Ntawv

Koj thawj kauj ruam kom txais cov khoom siv kawm ntawv pub dawb yuav tsum yog hu rau koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv. Ntau lub tsev kawm ntawv yuav tau cov khoom siv ntxiv txhua xyoo uas lawv tuaj yeem muab rau cov tsev neeg uas tsis tuaj yeem them tau. Qee zaum cov xibfwb yuav siv lawv cov nyiaj hauv chav kawm los mus yuav khoom ntxiv rau lawv cov menyuam.

Yog koj tsis muaj hmoo nrog koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv, koj yuav tau hu mus rau koj lub cheeb tsam tsev kawm ntawv. Ntau lub tsev kawm hauv nroog muaj cov kev pab tsim tsa uas cov zej zog muab tau cov khoom siv rau tsev kawm ntawv uas lawv muaj peev xwm muab pub rau cov tsev neeg uas xav tau lawv. Yog tias lawv tsis muaj qhov kev pab cuam, lawv yuav muaj cov ncauj lus qhia txog cov khoos kas hauv nroog thoob plaws uas muab cov khoom siv pub dawb.

Caw Tawm mus rau Zej Zog

Ncav siab rau lub zej zog yuav tsum yog koj cov kauj ruam tom ntej hauv kev tau txais khoom siv dawb. Txhua yam ntawm cov koom haum txhim kho cov kev kawm los muab cov khoom siv hauv tsev kawm ntawv, koj yuav tsum xav paub seb lawv nyob hauv koj lub zej zog.

Koj tuaj yeem tiv tauj koj cov xov xwm hauv zos thiab ntawv xov xwm. Nov yog cov koomhaum uas muab cov khoom siv rau tsev kawm ntawv hu rau thaum lawv xav tau lo lus tawm txog lawv qhov kev kawm. Yog tias koj cov xov xwm hauv cheeb tsam tsis paub txog cov kev pab cuam, lawv yuav muaj peev xwm ua cov ntawv ko taw kom paub seb qhov kev pab cuam twg yog qhov twg.

Lwm qhov chaw uas nquag txhawm rau cov kev pabcuam dawb hauv tsev kawm ntawv muaj xws li hauv zos cov tsev kawm ntawv, pawg ntseeg, thiab cov koom haum xws li Volunteers of America thiab United Way.

Yog tias koj yog tsev neeg ua tub rog, Txoj Haujlwm Hauv Tsev Kawm Ntawv sib koom nrog Nyiaj Duab Nruab Nrab txhua xyoo los muab cov hnab ev khoom thiab cov khoom siv hauv tsev kawm ntawv pub dawb. Koj tuaj yeem sau npe rau tom Tsev Kawm Ntawv Rov Qab Mus Tom Tsev Kawm Ntawv kom koj tuaj yeem ua kom zoo dua qhov kev kawm zoo no.

Saib Dawb Tom Qab Rebate Deals

Yog tias koj tab tom nrhiav kom ncab koj rov qab mus rau tsev kawm ntawv pob nyiaj, saib xyuas dawb tom qab cov nqi lag luam rov qab yuav pab kom koj tau ob peb lub khoom pub dawb.

Muaj ntau lub tsev muag khoom pub dawb tom qab rho nyiaj rau khoom siv hauv tsev kawm ntawv thiab koj yuav tsum saib xyuas koj cov hnub Sunday ncig saib seb puas muaj kev sib tham rau lub lim tiam. Staples stores muaj ib qhov kev pab hu ua Staples Easy Rebates uas ua rau nws yooj yim heev kom tau cov khoom siv pub dawb hauv lub Xya Hli thiab Lub Yim Hli.

Dawb tom qab rho cov khoom tuaj yeem ua cov khw muag khoom noj vim tias muaj coob tus neeg tsis nco qab xa cov nyiaj rov qab. Nco ntsoov hais tias koj xa koj qhov nyiaj rov qab kom koj tau txais koj cov nyiaj rov qab lossis koj cov khoom siv tsev kawm ntawv yuav tsis pub dawb rau txhua lub sijhawm.

Tsis txhob ua siab deb ua kom tau zoo dawb tom qab rho menyuam tawm ntawm tsev kawm ntawv uas tsis nyob rau ntawm koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv xyoo no.

Muab nws cia rau xyoo tom ntej los sis zoo dua tsis tau, pub nws.

Siv Ments Cents nyob Tsev Kawm Ntawv Khoom

Rov qab mus rau tom tsev kawm ntawv yog lag luam loj rau cov khw muag khoom noj thiab lawv tab tom nrhiav kom tau koj thiab siv nyiaj. Lawv feem ntau yuav muaj qhov rooj rau kom koj tuaj yeem nkag rau hauv qhov rooj. Lawv vam tias koj yuav tag nrho koj cov khoom siv hauv tsev kawm ntawv tab sis qhov ntawd tsis txhais hais tias koj yuav tsum tau.

OfficeMax / Office Depot thiab Staples nquag muaj khoom siv rau kev muag khoom rau 1 ¢, 10 ¢, 50 ¢, thiab $ 1. Qee lub sij hawm lawv tseem muaj cov coupons hauv lawv cov tawm los pab koj txuag nyiaj ntau dua.

Pheej Ywg Yog Koj Tuaj Tsis Mus

Yog tias koj tsis tuaj yeem tau txais cov khoom siv kawm ntawv dawb koj yeej tuaj yeem tau txais lawv pheej yig. Ua li ntawd koj yuav tsum tau mus khw ntau dua ib qhov chaw, saib cov tawm lus, thiab siv daim coupons.

Yog tias koj mus rau ib qhov chaw thiab tau txais tag nrho cov khoom siv tsev kawm ntawv koj xav tau koj yuav them nyiaj ntau ntau tshaj qhov koj tau ua.

Koj yuav xav pib saib cov ntawv xov xwm tawm hauv Lub Xya Hli thiab pib mus xyuas txhua lub khw kom tuaj tos cov kev lag luam tiag tiag.

Tshem nyiaj tshwj xeeb rau lub Walmart, Kmart, Loj Lots, Target, Walgreens, Cov khoom ua si R Us, thiab cov khw muag khoom noj rau kev muag khoom rov qab rau tom tsev kawm ntawv. Cov khw muag khoom noj yuav muaj ob peb yam khoom tshwj xeeb zoo txhua lub lim tiam. Yog tias koj tsis tau txais ntawv xov xwm koj tuaj yeem saib thiab sau npe rau tag nrho cov kev tshaj tawm hauv online.

Daim coupon yog ib qho kev pabcuam zoo rau kev txuag khoom hauv tsev kawm ntawv thiab. Saib koj daim ntawv xov xwm hnub Sunday thiab mus saib Coupons.com feem ntau saib yog tias muaj coupons pop rau khoom siv hauv tsev kawm ntawv. Muab cov khoom no coj los ua ke thiab koj mam li txuag tau qee nyiaj.

Lwm txoj kev los khaws tseg ntawm cov khoom siv hauv tsev kawm ntawv yog siv cov hnub so dawb cov nyiaj them se uas ntau lub xeev yuav tsum tau pab kom yooj yim ntawm cov khoom siv hauv tsev kawm ntawv thiab lwm yam rov qab tuaj rau tsev kawm ntawv.

Npaj Rau Xyoo Tom ntej

Tam sim no yog lub sij hawm tau txais khoom plig xyoo tom ntej. Koj tus me nyuam yuav tsum nco ntsoov nqa cov khoom siv xws li xaum, xaum xim, thiab cov phau ntawv sau cia raws li qee qhov khoom siv hauv tsev kawm ntawv txhua txhua xyoo. Thaum koj pom ib qho kev sib pauv zoo yuav ib co khoom siv uas koj siv tau rau xyoo tom ntej.