Tshawb xyuas Koj Cov Nyiaj Them Nqi Daim Ntawv Npe

Cov Ntawv Sau Npe Sau Dawb

Daim Ntawv Npe Them Nqi. Yees duab © Erin Huffstetler

Kev qiv nyiaj yuav pib nrog kev ncaj ncees ntawm koj cov nuj nqis. Khawb tawm cov credit card lus thiab cov nuj nqis, thiab nrhiav kom paub meej raws nraim qhov twg koj sawv nrog tag nrho koj cov neeg txais nyiaj. Koj tuaj yeem siv Daim Ntawv Pov Thauj Cov Nyiaj Them Nqi Ua Haujlwm kom yooj yim dua.

Tswv yim:

Kuv Yuav Ua Li Cas Tom Qab?

Thaum koj tau ua tiav Daim Ntawv Qhia Cov Nyiaj Nuj Nqis nws yog lub sijhawm pib npaj tswv yim li cas koj yuav ua kom tag nrho cov nuj nqis no tawm. Xa mus rau " Yuav Tau Txais Cov Npav Teev Npe " rau ib kauj ruam ntawm kauj ruam mus rau kev tawm ntawm cov nuj nqis, Tom qab, siv Daim Ntawv Ua Daim Npav Nyiaj Txiag los npaj koj tus kab mob.